Permisjon

 

Saksgang for permisjonsskjema Ansatt VarLønn (VLA) Leder Fastlønn (FLA) Lønn Overføres
Permisjon eller tidsbegrenset redusert stilling 1 2 3 4
1 2

Skjemaet ”Permisjon og tidsbegrenset redusert stilling” brukes til å søke om permisjoner med eller uten lønn. Skjemaet Fravær skal brukes for å registrere Permisjoner som kan innvilges direkte av leder på instituttet og ikke sendes til fakultetet for behandling. Permisjoner som registreres i fraværsskjema er for  eksempel velferdspermisjon inntil 14 dg, lesedag mm.

Merknadsfeltet i skjema kan brukes til informasjon mellom Ansatt – Leder – FLA.
En bør ikke skrive sensitive opplysninger her. Leder tar skjema til orientering og videresender permisjonssøknad elektronisk til fastlønnsattestant (FLA) på fakultetsnivået.

Permisjonsskjemaet blir overført direkte til lønnssystemet. Avhengig av hvilken årsakskode som blir brukt vil dette også føre til oppdateringer på fravær, eventuelt trekk i lønn og endringer på arbeidsforholdet til ansatt.

Dersom du har spørsmål vedrørende permisjonsrettigheter kan du ta kontakt med HR-avdelingen.
Før skjema overføres til Lønnkontoret må alle nødvendige felt i skjema være utfylt. (Felter som i skjema er markert med stjerne (*) er felter som må være utfylt før skjema overføres.

Skjema som skal behandles av FLA finner du ved ĂĄ klikke pĂĄ symbolet «Mine oppgaver» øverst pĂĄ siden. Du fĂĄr da frem liste over oppgaver.

2017_personalportalen_mine-oppgaver
2017_personalportalen_innkurver

Klikk pĂĄ linjen for ĂĄ ĂĄpne skjema. Kontroller at registrerte opplysninger er korrekte.

Dersom ansatte har valgt en ĂĄrsakskode som har betydning for opprettholdelse av medlemskap i SPK (rettighetspermisjoner), skal feltene under fylles ut av FLA. Det er viktig at dette kun blir fylt ut ved rettighetspermisjoner, ellers skal det stĂĄ tomt. Dette er viktig fordi denne informasjonen blir sendt direkte til SPK og kan gi feile rettigheter dersom feltet blir brukt feil.

Opplysning_pensjonskasse

Oversikt over hvilke permisjoner dette gjelder finnes pĂĄ SPK.no sin nettside

De vanligste SPK koder som er medlemsberettiget:

1B Sykdom i familien (Hva som regnes som «sykdom i familien» er omhandlet i SPH pkt. 7.3.4 under «Godskriving av omsorgstjeneste». Omtalen der er retningsgivende for hva som kan medregnes som pensjonsgivende tjenestetid. Med familie menes ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre/svigerforeldre og besteforeldre)

1C Fravær på grunn av streik

2A Omsorgspermisjon for barn

2B Studiepermisjon, jf fellesbestemmelse (Med studiepermisjon menes utdanning/ videreutdanning som har betydning for arbeidstakerens nåværende stilling i staten, eller i en sammenlignbar statlig stilling)

6A Fødsel-/adopsjon (foreldrepermisjon)

Trykk på Send-knappen nederst i skjemaet og velg «Overfør». Skriv Ephorte-saksnummer og journalpostnummer i feltet Melding til mottaker før du overfører skjemaet.

De andre SPK kodene som er medlemsberettiget i henhold til SPK sin permisjonsavtale brukes sjeldent og må vurderes i hvert enkelt permisjonstilfelle. Permisjonskode 5 Permisjon forlenget etter innvilgelse av søknad til SPK og 6B Andre permisjoner godkjent av departementet skal aldri benyttes. Dette er spesialkoder for SPK

Muligheter til Arkivering

FLA har rolle som Arkivar. De fakultetene som ønsker det, har dermed tilgang til å arkivere skjema hvor ansatt har fått avslag på søknaden sin i stedet for å returnere skjema til ansatt
Merk at du kun skal bruke Arkivering i tilfellet nevnt ovenfor. Ved arkivering blir ikke skjemaet behandlet av lønn.

Du arkiverer et skjema på følgende måte. Søk opp skjema som du skal arkivere, klikk på redigeringsverktøy
Arkivering

I redigeringsbildet kan du endre Status til Arkivert, trykk deretter på Utfør-knapp

Arkivering_navigering

Sjekk at skjemaet ble korrekt arkivert ved å søke opp skjema og kontroller Status på skjemaet.

© 2010 Universitetet i Bergen | Personal og organisasjonsavdelingen
Informasjon om lønn og personaldatasystemet PAGA ved UiB
E-post: post@poa.uib.no